X
25 اردیبهشت

یک کار مشترک برای یک تحلیلگر در نرم افزار اکسل، اعمال درصد افزایش یا کاهش بر روی یک عدد داده می باشد. به عنوان مثال ، هنگام اعمال افزایش قیمت بر روی کالایی ، معمولاً قیمت اصلی را با درصد معینی افزایش می دهید. هنگام تخفیف دادن به مشتری ، میزان آن مشتری را تا حدودی کاهش می دهید.

به شکل زیر که به صورت مثال آورده شده دقت کنید :

اعمال درصد برای افزایش یا کاهش مقادیر در اکسل

آموزش اعمال درصد برای افزایش یا کاهش مقادیر در اکسل

شکل بالا نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از یک فرمول ساده درصد افزایش و کاهش را اعمال کرد. در سلول J6 ، شما 10 درصد افزایش قیمت را برای محصول یک اعمال می کنید و در سلول J12 به این مشتری 20 درصد تخفیف می دهید.

برای افزایش عدد در یک درصد ، باید مقدار اصلی را در 1+ درصد افزایش ضرب کنید. در مثالی که نشان داده شده است ، محصول یک 10 درصد افزایش یافته است. بنابراین ابتدا 1 را به 10 درصد اضافه می کنید که 110 درصد به شما می دهد. سپس قیمت اصلی 100 را در 110 درصد ضرب می کنید. این محاسبه قیمت جدید 110 است.

مطلب پیشنهادی  چگونه برای دیگران لوکیشن بفرستیم؟

فرمول قیمت نهایی : H6*(J6+1)=

اعمال درصد برای افزایش یا کاهش مقادیر در اکسل

برای کاهش تعداد در یک درصد ، مقدار اصلی را در 1- درصد افزایش ضرب کنید. در مثال بالا ، مشتری 20 درصد تخفیف دارد. بنابراین شما ابتدا 20 درصد را از 1 کم می کنید ، که 80 درصد به شما می دهد. سپس 1000 هزینه اصلی هر سرویس را در 80 درصد ضرب می کنید. این محاسبه نرخ جدید 800 است.

فرمول قیمت نهایی : H12*(1-J12)=

اعمال درصد برای افزایش یا کاهش مقادیر در اکسل

به استفاده از پرانتز در فرمول ها توجه کنید. به طور پیش فرض ، ترتیب عملیات Excel بیان می کند که ضرب باید قبل از جمع یا تفریق انجام شود. اما اگر اجازه دهید این اتفاق بیفتد ، نتیجه اشتباهی خواهید گرفت. بنابراین قسمت دوم فرمول در پرانتز تضمین می کند که Excel ضرب را برای آخرین بار انجام می دهد.


برچسب ها :

نظر خود را بنویسید