مگ آیفوم: پدر و مادر فرزندشان را بعد از قتل در فریز خانه ی شان دو سال نگهداری کردند تا راز جنایتشان مخفی بماند. پدر و مادر روانی این کودک بازداشت شدند.

مطالعه مطلب