برنج شمال

برنج غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان بوده است. ارزان است، به طور گسترده در دسترس است و به راحتی آماده می شود. با این حال، در مورد کسانی که به دنبال کاهش وزن هستند چطور؟ آیا برنج برای کاهش وزن مفید است؟

مطالعه مطلب