اعمال درصد برای افزایش یا کاهش مقادیر در اکسل

یک کار مشترک برای یک تحلیلگر در نرم افزار اکسل، اعمال درصد افزایش یا کاهش بر روی یک عدد داده می باشد. به عنوان مثال ، هنگام اعمال

مطالعه مطلب