دستگاه جدیدی که می تواند با گیاهان صحبت کند

آیفوم مگ : این مساله ثابت شده است که گیاهان سیگنالهای الکتریکی را ساطع می کنند تا محیط خود را حس کنند و به آن واکنش نشان دهند. اندازه گیری این سیگنال های الکتریکی می تواند

مطالعه مطلب