چگونه برای دیگران لوکیشن بفرستیم؟

مگ آیفوم : شاید شما هم بارها این جمله را از دوستان یا آشنایان و یاحتی در خیابان از دیگران شنیده باشید که : “لوکیشن بفرست” . منظور از این

مطالعه مطلب