تفکیک حساب تجاری از شخصی

سازمان امورمالیاتی به منظور شفافیت حساب‌های بانکی و نحوه تشخیص حساب تجاری از شخصی به استناد بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال گذشته، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی را در دستور کار خود قرارداد.

مطالعه مطلب