X
7 فروردین
اجرای گروه 60 ثانیه

اجرا گروه 60 ثانیه در برنامه عصر جدید ! این گروه متشکل از چند پسر جوان است که به اجرای موزیک به صورت گروهی پرداختند. این گروه نیز به عنوان گروه برتر بر مرحله نیمه نهایی عصر جدید راه پیدا نمودند.

مطالعه مطلب