برگ سبز خودرو

مگ آیفوم : در این یکی دو ساله اخیر که صحبت هایی مبنی بر حذف شدن سند دفترخانه ای خودروها طمرح شده است، بسیاری هنوز بر سر دوراهی مانده و نمیدانند

مطالعه مطلب