با دو میلیون تومان چه گوشی هایی می توانم بخرم؟

مگ آیفوم : با توجه با چندین برابر شدن قیمت ها در چند سال اخیر، قدرت خرید مردم نیز به شدت پایین آمده است. این گرانی ها فقط متوجه مردم

مطالعه مطلب