اجرای گروه جنگجویان ووشو در عصر جدید؛ ترکیبی از مبارزه و نمایش

اجرای گروه جنگجویان در عصر جدید ! این گروه از خمینی شهر اصفهان در برنامه عصر جدید حضور داشتند این گروه جز راه یافتگان به مرحله نیمه نهایی هستند.

مطالعه مطلب