بیوگرافی احسان علیخانی

کنایه احسان علیخانی به قیمت گوشت در برنامه عرصه جدید ! احسان علیخانی از شرکت کننده کوچک شغل پدرش را می پرسد او در پاسخ می گوید بابام مدیر گوشته !

مطالعه مطلب