بیماری کرم گلوگاه انار

مگ آیفوم :مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان یزد : آفت کرم گلوگاه به عنوان یکی از آفات کلیدی و مهم محصول انار مطرح است

مطالعه مطلب