مگ آیفوم: احتمال شیوع کرونای جهش یافته ی لامبدا در پاییز برای ایران انتظار می رود. این یک حدس علمی است. اگر پروتکل های بهداشتی رعایت شود تا حد زیادی می توان از شیوع آن جلوگیری کرد.

مطالعه مطلب