مگ آیفوم : یکی از فاکتور های بسیار مهم در زمان خرید تجهیزات الکترونیکی مقدار و نوع حافظه ی RAM در تجهیزات می باشد.

حافظه ی RAM یکی از حافظه های مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی با دسترسی تصادفی است.

مطالعه مطلب