چرا پدر مرحومه مهسا امینی در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی فارسی منکر عمل جراحی شد و ولی در جلسه کمیسیون به عمل جراحی و مصرف دارو توسط مرحومه مهسا امینی اعتراف می‌کند؟

مطالعه مطلب