واکنش به حوادث اوکراین

نجمه جودکی به تازگی استوری در خصوص حوادث اخیر اکراین منتشر نمود.

مطالعه مطلب