سامانه یکپارچه خودرو

جهت ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو لازم است به سایت سامانه یکپارچه خودرو مراجعه نمایید و مراحل زیر را طی کنید .

مطالعه مطلب