مگ آیفوم: ارشا اقدسی در طراحی صحنه ای برای یک فیلم تونسی در لبنان دچار حادثه شده بود، غروب چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه در بیمارستان بیروت در گذشت. فیلم کامل لحظه تصادف ارشا اقدسی

مطالعه مطلب