لباس فرمانده سپاه سردار یلامی در تزریق واکسن نورا

لباس فرمانده سپاه هنگام تزریق واکسن نورا جنجالی شد ! فرمانده کل سپاه آقای دکتر سلامی واکسن ، اولین داوطلب برای تزریق واکسن نورا بود.

مطالعه مطلب