غزل شاکری ازدواج کرد ! همسر غزل شاکری از خودش جذاب تر است ! غزل شاکری می گوید که مدت هاست دوسش دارد.

مطالعه مطلب