قاضی زاده

مگ آیفوم : پاسخ امیرحسین قاضی زاده درباره بازگشت بهروز وثوقی و سایر هنرمندان و خواننده های خارج از ایران به ایران و همچنین توقیف فیلم‌های

مطالعه مطلب