مگ آیفوم :تابستان 1400 گم ترین تابستان قرن است! خبری که به تازگی بر اساس نقشه های پیش بینی دما ی اقلیم شاسی منتشر شره است.

مطالعه مطلب