فیلم کامل لحظه ی دعوا شدید و درگیری فیزیکی در جلسه مجمع عمومی بانک دی

فیلم کامل لحظه ی دعوا و درگیری فیزیکی در جلسه مجمع عمومی بانک دی! این جلسه در سالن همایش بین المللی هتل المپیک برگزار شد.

مطالعه مطلب