مگ آیفوم: خبرهایی مبنی بر فوت ارشا اقدسی در فضای مجازی توسط برخی از هنرمندان منتشر شد که توسط نزدیکان وی در لبنان تکذیب شد. نزدیکان وی گفتند: ارشا اقدسی نفس می کشد و هنوز یک درصد امید وجود دارد. فوت ارشا اقدسی تکذیب شد!

مطالعه مطلب