همسر شهید حمیدرضا الداغی، درباره انتشار تصاویر خصوصی اش در فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد.

مطالعه مطلب