اجرا احسان یاسین در برنامه عصر جدید !  احسان یاسین از تهران به اجرای قطعه ای عربی و فارسی زیبا پرداخت. او چهار رای سفید از داوران دریافت نمود و به فینال قسمت ششم راه یافت.

مطالعه مطلب