اجرای گروه دست خدا

اجرای گروه دست خدا در برنامه عصر جدید ! این گروه نیز جز راه یافتگاه به مرحله نیمه نهایی قسمت یازدهم عصر جدید بودند.

مطالعه مطلب