اجرای آنیسا و ستیلا در عصر جدید ! آنیسا و ستیلا اهل شیراز هستند که اجرایی فوق العاده داشتند. این اجرا با تنها زنگ طلایی کارن همایونفر به مرحله نیمه نهایی رفت.

مطالعه مطلب