نماز شب لیله الرغائب و اعمال شب آرزو ها، اولین شب جمعه ماه رجب را شب آرزو ها یا لیله الرغائب نامیده اند و در خصوص این شب نوشته آمد در های رحمت الهی به سوی زمینیان باز است و فرشتگان همگی به زمین آمده اند تا در مجلس دعا و نیایش زمینیان حضور داشته باشند.

مطالعه مطلب