مگ آیفوم : آزاد سازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال 1399 آغاز شد و افرادی که دارای سهام عدالت بودند می توانستند با یکی از دو روش مستقیم و یا غیر مستقیم برای مدیریت سهام خود اقدام کنند.

مطالعه مطلب