سرنوشت موشک چینی

موشک کنجکاو چینی ها که با وزنی معادل 100 تن از مدار خود خارج شده بود و چند روزی کل جهان را درگیر کرده بود سر انجام سقوط کرد.این درحالی است که

مطالعه مطلب