مگ آیفوم: افرا سرکرده گدایان است، خودش نیز زیر دسته فردی به اسم ملکه  است و در حال فعالیت است. ایفا گر نقش افرا در سریال ملکه گدایان

مطالعه مطلب