مگ آیفوم: اولین رئیس جمهور ایران درگذشت! سید ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران در سن ۸۸ سالگی در پاریس در گذشت.

مطالعه مطلب