مراحل ارسال پیامک درصورت کشف حجاب در خودرو/ پیامک‌ فقط از سرشماره Police ارسال می‌شود.

مطالعه مطلب