ارشا اقدسی در گذشت

مگ آیفوم:طبق وصیت ارشا اقدسی اعضای بدنش اهدا می شود. ارشا اقدسی ۱۳مرداد ۱۴۰۰ در بیمارستان بیروت در گذشت.

مطالعه مطلب