حالا که دفترچه تامین اجتماعی ندارم چگونه به مراکز درمانی مراجعه کنم؟

مگ آیفوم : اداره تامین اجتماعی در راستای حذف دفترچه های کاغذی در سال 99 موفق شد این امر را در پایان سال 1399 اجرایی کند و خدمات

مطالعه مطلب